Koncept

CERO är utvecklat för att hantera organisationers klimatmål inom en energisektor med stor komplexitet –ett område som därför ofta hamnar mellan stolarna. CERO bygger på backcasting, där skräddarsydda strategier av resurseffektivt resande utvecklas mot uppsatta mål.

I korthet innebär CERO en grundlig analys av organisationens klimatmål, i termer både av kostnader, klimatpåverkan och resmönster. Bl.a. kartläggs hur anställda reser i tjänst och till och från arbetet, samt vilka fordon organisationen äger och hur de används. Därefter jämförs nuläget med de uppställda målen och kostnads- och klimatoptimala åtgärder identifieras. Sist men inte minst konstrueras ett system som medger regelbunden uppföljning ner på enhetsnivå.

CERO hjälper organisationer att: